Tool Tính Volume (LOT) Vào Lệnh Giúp Quản Lý Vốn Theo % Hoặc $

Hi ae trader, Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một tool mà hay dùng để vào lệnh theo phương pháp quản lý vốn theo % / vốn hoặc số $ thua / lệnh. Thực ra với pro trader thì có lẽ không cần thiết nhưng newbie thì việc quản lý vốn chặt chẽ vô cùng […]